• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlo ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo


Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka
tel. kontakt: 0911 268 834Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Utorok: 13:00 - 15:30
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00


Rozsah kompetencií:


Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..


Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.
- povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.


Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:
- súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,
- rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov,
- vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.


Tlačivá


Zverejnenie dokumentov


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička