• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Zverejňovanie

Zverejňovanie


28.06.2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ s vyučovacím jazykom maďarským


27.06.2023

Záverečný účet Obce Sikenička za rok 2022


06.06.2023

Územné rozhodnutie


06.06.2023

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb NRSR


06.06.2023

Voľby do NRSR. Informácie pre voliča


06.06.2023

Választások a SZKNT-be. Tájékoztató a választópolgár részére.


05.05.2023

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb


05.05.2023

Dohoda o zasielaní faktúr v elektronickej forme


05.05.2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie poćas menších služieb


15.03.2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2023


09.03.2023

Pozvánka na 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva


03.03.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce


03.03.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sikenička za rok 2022


03.03.2023

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby


03.03.2023

Príkazná zmluva obec Sikenička - Beata Horesnyikóvá


03.03.2023

Príkazná zmluva obec Sikenička - Peter Berecz


03.03.2023

Príkazná zmluva obec Sikenička - Roland Bircsák


03.03.2023

Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu


23.02.2023

NÁVRH -VZN č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov predškolského zariadenia a nákladov spojených so stravovaním


15.02.2023

Zápisnica 14.02.2023


15.02.2023

Zápisnica 14.02.2023 druhá časť


05.02.2023

Uznesenie zo dňa 27.01.2023


31.01.2023

Pozvánka na riadne Zhromaždenie pozemkového spoločenstva


31.01.2023

Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/SiP2008


26.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľného odberateľa mimo domácnosti


25.01.2023

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva


18.01.2023

Referendum: Informácie pre voliča


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/1


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/2


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/3


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/4


04.01.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb


15.12.2022

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Sikenička


15.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konanej dňa 15.12.2022


15.12.2022

Zbierka uznesení z Obecného zastupiteľstva konanej dňa 15.12.2022


13.12.2022

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva


06.12.2022

Zápisnica z uznesenia č. 3/06122022 z 2. neplánovaného OZ konanej dňa 6.12.2022


06.12.2022

Zápisnica z uznesenia č. 3/06122022 z 2. neplánovaného OZ konanej dňa 6.12.2022


06.12.2022

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č1/06122022 zo dňa 6.12.2022


06.12.2022

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č3/06122022 zo dňa 6.12.2022


01.12.2022

Rozpočet príjmov za vybrané roky


14.09.2022

Zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľaKontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička